روند بررسی موسسه SAFE از قریه های آسیب دیده از زلزله اخیر به منظور ارز1_3.jpg1_4.jpg1_1.jpg1_2.jpgیابی از مناطق آسیب دیده جهت امداد رسانی و خدمات دهی بشر دوستانه.