جریان پروسه سروی به منظور آسیب شناسی و توزیع ‌پکیج‌ های غذایی شامل(برنج، روغن، شکر، لوبیا و نمک)برای اهالی آسیب دیده از زلزله در قریه چاه آزادی زوری ها و قریه چاه آزادی بهادرزایی ها واقع در والسوالی زنده جان هرات.

Food distribution Process for affected households in Chah Azadi Area ( Zooriha and Bahadoorzayi Ha Villages) due to earthquake in Zindajan district of Herat.Food_Distribution_at_Zoori_Ha_Bahadoor_Zayi_Ha_4.jpg